OptiClick

Working with us

We’re a modern, innovative, data-driven, website & digital marketing business.

Interested in working with us?

See our current open vacancies below...

We're currently looking for:

Sales representatives

We’re looking for sales representatives to contact potential clients, telling them about us, our services and how we could possibly improve their website and online presence. This can be achieved by email, telephone or face to face visits. This is a self employed position with an attractive commission paid per signed up client, paid on a monthly basis.

Due to the number of applications that we receive, we are unable to get back to everyone. If you don’t hear from us then your application was unsuccessful. We also do not wish to work with other marketing businesses or agencies.

Are you a sales dynamo with a passion for digital marketing? Do you thrive in a fast-paced, results-driven environment? If so, we have an exciting opportunity for you to join our team as a commission-only sales representative.

As a commission-only sales representative, you’ll have the flexibility to work on your own schedule while earning uncapped commissions for every successful sale you make. With our comprehensive suite of digital marketing services, including website design, search engine optimization, G Ads, and Facebook Ads, you’ll have a compelling portfolio of solutions to offer to potential clients.

What sets our commission-only sales role apart is the unlimited earning potential. Unlike traditional sales positions with fixed salaries, your income will be directly tied to your performance. The more clients you bring on board, the more you stand to earn. With generous commission structures and incentives for top performers, the sky’s the limit when it comes to your earning potential.

What we’re looking for:

– Proven sales experience, (preferably in the digital marketing industry but not essential)

– Strong communication and negotiation skills

– Self-motivated and results-oriented

– Ability to work independently and as part of a team

– Passion for digital marketing & helping businesses succeed online

What you can expect to receive from us:

– Become a member of our team, not just a number

– Ability to work from the comfort of your own home

– Unlimited earning potential

– Monthly payments straight to your bank account

– A yearly Christmas meal & party, all expenses paid

– Birthday gift from us, (after 1 year with us)

– Team building events

– Networking events

If you’re ready to take your sales career to the next level and join a dynamic team of digital marketing experts, we want to hear from you. Contact us now and unleash your potential with OptiClick.

Ben jij een verkoopdynamo met een passie voor digitale marketing? Gedij je goed in een snel veranderende, resultaatgerichte omgeving? Zo ja, dan hebben we een spannende kans voor jou om ons team te komen versterken als een commissie-alleen verkoopvertegenwoordiger.

Als commissie-alleen verkoopvertegenwoordiger heb je de flexibiliteit om op je eigen schema te werken terwijl je onbeperkte commissies verdient voor elke succesvolle verkoop die je maakt. Met ons uitgebreide pakket digitale marketingservices, waaronder website-ontwerp, zoekmachineoptimalisatie, G Ads en Facebook Ads, heb je een overtuigende portefeuille van oplossingen om aan potentiële klanten aan te bieden.

Wat onze commissie-alleen verkooprol onderscheidt, is het onbeperkte verdienpotentieel. In tegenstelling tot traditionele verkoopposities met vaste salarissen, is je inkomen direct gekoppeld aan je prestaties. Hoe meer klanten je aan boord brengt, hoe meer je kunt verdienen. Met genereuze commissiestructuren en incentives voor topuitvoerders, is de lucht de limiet als het gaat om je verdienpotentieel.

Wat we zoeken:

 • Bewezen verkoopervaring (bij voorkeur in de digitale marketingindustrie maar niet noodzakelijk)

 • Sterke communicatie- en onderhandelingsvaardigheden

 • Zelfgemotiveerd en resultaatgericht

 • Vermogen om zelfstandig en als onderdeel van een team te werken

 • Passie voor digitale marketing & het helpen van bedrijven online succesvol te zijn

Wat je van ons kunt verwachten:

 • Word lid van ons team, niet slechts een nummer

 • Mogelijkheid om vanuit het comfort van je eigen huis te werken

 • Onbeperkt verdienpotentieel

 • Maandelijkse betalingen rechtstreeks naar je bankrekening

 • Een jaarlijks kerstdiner en feest, alle kosten betaald

 • Verjaardagsgeschenk van ons (na 1 jaar bij ons)

 • Teambuilding-evenementen

 • Netwerkevenementen

Als je klaar bent om je verkoopcarrière naar een hoger niveau te tillen en lid te worden van een dynamisch team van digitale marketingexperts, horen we graag van je. Neem nu contact met ons op en ontketen je potentieel met OptiClick.

Er du en salgssensasjon med en lidenskap for digital markedsføring? Trives du i et fartsfylt, resultatorientert miljø? Hvis ja, har vi en spennende mulighet for deg til å bli med i vårt team som salgsrepresentant på provisjonsbasis.

Som salgsrepresentant på provisjonsbasis vil du ha fleksibiliteten til å jobbe etter din egen timeplan samtidig som du tjener ubegrenset provisjon for hvert vellykkede salg du gjør. Med vår omfattende pakke av digitale markedsføringstjenester, inkludert nettsidedesign, søkemotoroptimalisering, G Ads og Facebook Ads, vil du ha en overbevisende portefølje av løsninger å tilby potensielle kunder.

Det som skiller vår salgsrolle på provisjonsbasis fra andre er den ubegrensede inntjeningspotensialet. I motsetning til tradisjonelle salgsstillinger med faste lønninger, vil din inntekt være direkte knyttet til din prestasjon. Jo flere kunder du bringer inn, jo mer tjener du. Med sjenerøse provisjonsstrukturer og insentiver for toppselgere, er himmelen grensen når det gjelder ditt inntjeningspotensial.

Hva vi ser etter:

 • Dokumentert salgserfaring (helst innen digital markedsføring, men ikke nødvendig)
 • Sterke kommunikasjon- og forhandlingsevner
 • Selvmotivert og resultatorientert
 • Evne til å jobbe selvstendig og som en del av et team
 • Lidenskap for digital markedsføring og å hjelpe bedrifter med å lykkes på nett

Hva du kan forvente å motta fra oss:

 • Bli et medlem av vårt team, ikke bare et nummer
 • Mulighet til å jobbe fra ditt eget hjem
 • Ubegrenset inntjeningspotensial
 • Månedlige utbetalinger rett til din bankkonto
 • En årlig julemiddag og fest, alle utgifter betalt
 • Bursdagsgave fra oss (etter 1 år hos oss)
 • Teambyggingseventer
 • Nettverkseventer

Hvis du er klar til å ta din salgskarriere til neste nivå og bli med i et dynamisk team av eksperter innen digital markedsføring, vil vi høre fra deg. Kontakt oss nå og frigjør ditt potensial med OptiClick.

Er du en salgsdynamo med en passion for digital markedsføring? Trives du i et hurtigt, resultatorienteret miljø? Hvis ja, har vi en spændende mulighed for dig til at blive en del af vores team som provisionsbaseret salgsrepræsentant.

Som provisionsbaseret salgsrepræsentant vil du have fleksibiliteten til at arbejde efter din egen tidsplan, mens du tjener ubegrænset provision for hvert vellykkede salg, du laver. Med vores omfattende pakke af digitale markedsføringstjenester, inklusive webdesign, søgemaskineoptimering, G Ads og Facebook Ads, vil du have en overbevisende portefølje af løsninger at tilbyde til potentielle kunder.

Det, der adskiller vores provisionsbaserede salgsrolle, er det ubegrænsede indtjeningspotentiale. I modsætning til traditionelle salgsstillinger med faste lønninger vil din indkomst være direkte knyttet til din præstation. Jo flere kunder du bringer ind, jo mere tjener du. Med generøse provisionsstrukturer og incitamenter for topsælgere er himlen grænsen for dit indtjeningspotentiale.

Hvad vi leder efter:

 • Dokumenteret salgserfaring (helst inden for digital markedsføring, men ikke nødvendigt)
 • Stærke kommunikations- og forhandlingsevner
 • Selvmotiveret og resultatorienteret
 • Evne til at arbejde selvstændigt og som en del af et team
 • Passion for digital markedsføring og at hjælpe virksomheder med at lykkes online

Hvad du kan forvente at modtage fra os:

 • Bliv et medlem af vores team, ikke bare et nummer
 • Mulighed for at arbejde fra dit eget hjem
 • Ubegrænset indtjeningspotentiale
 • Månedlige udbetalinger direkte til din bankkonto
 • En årlig julemiddag og fest, alle udgifter betalt
 • Fødselsdagsgave fra os (efter 1 år hos os)
 • Teambuilding-arrangementer
 • Netværksarrangementer

Hvis du er klar til at tage din salgskarriere til næste niveau og blive en del af et dynamisk team af eksperter inden for digital markedsføring, vil vi gerne høre fra dig. Kontakt os nu og frigør dit potentiale med OptiClick.

Êtes-vous un dynamo des ventes avec une passion pour le marketing digital ? Vous épanouissez-vous dans un environnement rapide et axé sur les résultats ? Si oui, nous avons une opportunité excitante pour vous rejoindre notre équipe en tant que représentant commercial uniquement à commission.

En tant que représentant commercial uniquement à commission, vous aurez la flexibilité de travailler selon votre propre emploi du temps tout en gagnant des commissions illimitées pour chaque vente réussie que vous réalisez. Avec notre gamme complète de services de marketing digital, y compris la conception de sites web, l’optimisation pour les moteurs de recherche, G Ads et Facebook Ads, vous aurez un portefeuille convaincant de solutions à offrir aux clients potentiels.

Ce qui distingue notre rôle de vente uniquement à commission, c’est le potentiel de revenu illimité. Contrairement aux postes de vente traditionnels avec des salaires fixes, vos revenus seront directement liés à vos performances. Plus vous apportez de clients, plus vous gagnez. Avec des structures de commission généreuses et des incitations pour les meilleurs performeurs, le ciel est la limite en ce qui concerne votre potentiel de revenu.

Ce que nous recherchons :

 • Expérience avérée en vente (de préférence dans l’industrie du marketing digital mais pas essentiel)
 • Compétences en communication et en négociation
 • Motivé et orienté vers les résultats
 • Capacité à travailler de manière autonome et en équipe
 • Passion pour le marketing digital et aider les entreprises à réussir en ligne

Ce que vous pouvez attendre de nous :

 • Devenir un membre de notre équipe, pas juste un numéro
 • Possibilité de travailler dans le confort de votre propre maison
 • Potentiel de revenu illimité
 • Paiements mensuels directement sur votre compte bancaire
 • Un repas et une fête de Noël annuels, toutes dépenses payées
 • Cadeau d’anniversaire de notre part (après 1 an avec nous)
 • Événements de team building
 • Événements de réseautage

Si vous êtes prêt à faire passer votre carrière de vente au niveau supérieur et à rejoindre une équipe dynamique d’experts en marketing digital, nous voulons vous entendre. Contactez-nous maintenant et libérez votre potentiel avec OptiClick.

¿Eres un dinamizador de ventas con pasión por el marketing digital? ¿Te desenvuelves bien en un entorno rápido y orientado a los resultados? Si es así, tenemos una oportunidad emocionante para que te unas a nuestro equipo como representante de ventas solo por comisión.

Como representante de ventas solo por comisión, tendrás la flexibilidad de trabajar según tu propio horario mientras ganas comisiones ilimitadas por cada venta exitosa que realices. Con nuestra amplia gama de servicios de marketing digital, incluyendo diseño de sitios web, optimización de motores de búsqueda, G Ads y Facebook Ads, tendrás un portafolio convincente de soluciones para ofrecer a los clientes potenciales.

Lo que distingue nuestro rol de ventas solo por comisión es el potencial de ingresos ilimitados. A diferencia de los puestos de ventas tradicionales con salarios fijos, tus ingresos estarán directamente ligados a tu desempeño. Cuantos más clientes consigas, más ganarás. Con generosas estructuras de comisiones e incentivos para los mejores vendedores, el cielo es el límite en cuanto a tu potencial de ingresos.

Lo que buscamos:

 • Experiencia comprobada en ventas (preferiblemente en la industria del marketing digital pero no esencial)
 • Fuertes habilidades de comunicación y negociación
 • Motivado y orientado a resultados
 • Capacidad para trabajar de forma independiente y en equipo
 • Pasión por el marketing digital y ayudar a las empresas a tener éxito en línea

Lo que puedes esperar recibir de nosotros:

 • Convertirte en un miembro de nuestro equipo, no solo un número
 • Posibilidad de trabajar desde la comodidad de tu hogar
 • Potencial de ingresos ilimitados
 • Pagos mensuales directamente a tu cuenta bancaria
 • Una comida y fiesta de Navidad anual, con todos los gastos pagados
 • Regalo de cumpleaños de nuestra parte (después de 1 año con nosotros)
 • Eventos de construcción de equipo
 • Eventos de networking

Si estás listo para llevar tu carrera en ventas al siguiente nivel y unirte a un equipo dinámico de expertos en marketing digital, queremos saber de ti. Contáctanos ahora y libera tu potencial con OptiClick.